Beleids-verklaring van Kris Coenegrachts (Voorzitter 2019-2020)

dinsdag 13 augustus 2019
Kris CoenegrachtsKris Coenegrachts

ROTARY GENT-NOORD

Beleidsverklaring 2019-2020

 

“Over water naar de goede haven”

 

“…omdat Rotariërs geloven dat de voornaamste taak van een mens erin bestaat, anderen gelukkig te maken”

Rotary club Gent Noord is een club met traditie en een rijk verleden.

Vriendschap en respect voor elkaar gaan hand in hand met dienst aan de gemeenschap en ondersteuning van initiatieven voor armoedebestrijding en bestrijding van maatschappelijk achterstelling.

Filosofische of politieke verscheidenheid werden nooit gezien als een probleem maar als een verrijking van de club en zijn leden.

Uiteraard wisselden hoogte- en laagtepunten elkaar af maar met onze uitgangspunten en eigenheid is een bloeiende toekomst mogelijk.

Om nieuwe en vooral jongere leden aan te trekken moeten we ons echter voortdurend terug uitvinden en in vraag stellen.

Hierbij moet het wezen zelf van de club niet in vraag worden gesteld maar wel moeten we onze werkwijze veranderen en aanpassen aan de veranderende omstandigheden.

Deze vaststelling werd reeds geruime tijd geleden door opeenvolgende voorzitters en besturen gedaan. De ganse club werd betrokken bij het in vraag stellen van alle aspecten van de werking en toekomstvisies werden uitgewerkt.

Na een moeilijke periode werd een bladzijde omgedraaid.

De beslissing om voortaan 2 avondvergaderingen te houden werd met een zeer ruime instemming van de leden genomen. Het is een voorwaarde om beroepsactieve leden aan te trekken en te behouden.

Aanwezigheid is een voorwaarde om de vriendschap en het engagement dat van een Rotariër wordt verwacht te kunnen nakomen.

We mogen echter niet vergeten dat Rotariër zijn geen beroep is en ook geen full time vrijetijdsbesteding. Rotariërs zetten zich in voor de gemeenschap binnen maar zeker ook buiten het clubgebeuren. Het streven naar ethiek in het beroepsleven eindigt niet bij het verlaten van de clubtafel. Om dit te bewijzen zal ik een lijst opmaken van alle sociale engagementen van onze leden.

Een Rotaryclub die naam waardig betrekt ook alle leden bij de clubactiviteiten en verwacht van iedereen dat zij/hij bijdraagt tot het geheel.

Rotary International heeft een reglement dat ervoor moet zorgen dat clubs over de hele wereld een min of meer gelijke uitstraling en werkwijze hebben en met elkaar verbonden worden.

Hierbij hoort een methodiek die uitgaat van begrippen zoals “General Assembly, Statutaire Vergaderingen en Commissies“.

De wijze waarop deze vergaderingen worden georganiseerd en de taken worden verdeeld kan echter met de nodige vrijheid worden ingevuld.

Ik stel voor om samen een werkwijze en invulling te zoeken die op onze maat is gesneden.

Met het jaarthema “Over water naar de goede haven” wordt de nadruk gelegd op een belangrijke activiteit die we volgend werkjaar zullen opzetten rond de problematiek van water. Tegelijkertijd geeft het aan dat we terug het accent willen leggen op de haven waar het allemaal begonnen is voor Gent Noord.

 

Enkele voorstellen om het clubleven aangenaam te maken.

We werken met een matrix waarbij uitgegaan wordt van de activiteiten en acties  die we in het werkjaar willen verwezenlijken.

Het is de bedoeling dat iedereen de handen uit de mouwen steekt bij één en liefst bij meerdere Activiteiten zonder individuele leden te overbelasten.

Formeel delen we iedere activiteit onder bij één van de verplichte commissies .

Twee commissies hebben een specifieke opdracht en blijven als commissie afzonderlijk vergaderen.

Ledenbeheer heeft een belangrijke opdracht bij het bewaken van ons ledenbestand en het rekruteren van nieuwe leden.

Dienst aan de gemeenschap doet voorstellen voor het verdelen van giften in nauw overleg met het bestuur.

De vergaderingen van deze commissie is open voor alle leden.

In de matrix proberen we dus al de activiteiten te vatten die we in de loop van het werkjaar zullen ontplooien. De meeste zijn bekend en de voortzetting van hetgeen de vorige jaren op stapel werd gezet.

Ieder activiteit heeft een trekker die instaat voor het realiseren van de activiteit of actie, een verslaggever en enkele kernleden die zich mee engageren om er een succes van te maken.

Het zijn dus allemaal ‘doe’-vergaderingen waarbij concrete organisatorische afspraken worden gemaakt. Als mensen met aanzien in het beroepsleven kunnen we aldus efficiënt en zonder teveel tijdverlies onze doelen realiseren.

Een opmerking was dat we door vooral op het realiseren van concrete doelen te focussen er te weinig ruimte zou overblijven voor nieuwe ideeën.

Een middel om hieraan te verhelpen is het organiseren van een ontbijtvergadering die, fris en monter in de ochtend, de creativiteit zou kunnen bevorderen.

 

Ledenbeheer

De commissie ledenbeheer heeft het afgelopen jaar heel wat inspanningen gedaan om de toekomst voor te bereiden en dit belangrijk werk moet worden verder gezet.

Nu we in rustiger vaarwater zijn geraakt is vernieuwing en verjonging van ons ledenbestand de voornaamste prioriteit.

Ik stel voor om als richtlijn te kiezen om enkele spelregels voor het aanbrengen van nieuwe leden vast te leggen.

Onze clubgids zegt alleen dat ieder nieuw lid in staat moet zijn om alle functies inclusief het voorzitterschap op te nemen.

Het introniseren van oudere leden kan ook volgens de richtlijnen van Rotary niet worden uitgesloten maar dit belet niet dat we het samen over bepaalde uitgangspunten eens kunnen worden.

Ik stel voor om voor de komende 3 jaar te streven naar de introductie van 3 à 4 nieuwe leden per jaar.  Vrienden die eraan denken om iemand voor te stellen zouden er rekening mee moeten houden dat hun kandidaat nog 5 beroepsjaren voor zich zou moeten hebben.

Dit betekent dat we naar kandidaat-leden zoeken die maximum 55 jaar oud zijn en liefst nog tussen de 40 en 55 jaar. Oudere kandidaten worden uitdrukkelijk niet uitgesloten maar laat ons afspreken dat we er maximum 1 per jaar in onze club opnemen.

Onze clubgids moet op verschillende punten worden aangepast en de voorstellen hiertoe zullen aan de General Assembly van december 2019 worden voorgelegd.

Rita je krijgt als voorzitter van ledenbeheer een zware taak. Je contacten met Rotaract zullen je hierbij zeker helpen. Een goede en aangename sfeer is de voorwaarde voor het aantrekken van nieuwe leden en zoals reeds gesteld moet het beperken van het aantal Statutaire Vergaderingen hierbij helpen.

 

Statutaire vergaderingen

De inhoud en het verloop van de statutaire vergaderingen moeten ook de volle aandacht krijgen.

De mondelinge communicatie over voorbije en toekomstige activiteiten moet tot een minimum worden beperkt. Een interessante spreker samen met ruimte voor ontmoeting en ontwikkeling van de vriendschap is de basis van een geslaagde vergadering.

Hedendaagse communicatiemiddelen zoals WhatsApp, Flickr en zelfs Facebook zijn zoveel efficiënter als ze goed en met mate worden gebruikt. Een degelijk communicatieplan zal dan ook door het Bestuur moeten worden uitgewerkt.

Onze CICO heeft een belangrijke taak bij het beheren van onze website.

Ideeën zijn steeds welkom.

 

Fondsenwerving

We voorzien twee activiteiten die gericht zijn op Fondsenwerving.

Het succes van “Ultra Vioolet” bewijst dat we al een heel eind komen met één in omvang beperkte activiteit. De draagkracht van de Club en de leden wordt niet overschreden en de opbrengst van tussen de 10000 € en 15000 € is realistisch .

Het fotoboek over Gent was in het verleden een betrouwbare money maker en zal dit, met de bestaande plannen, ook in de toekomst zijn.

Daarnaast hebben we ook de champagneactie die ook dit jaar wordt verder gezet.

Het verzamelen van 15000 € zou ons zonder kopzorgen moeten lukken.

Kris Coenegrachts